Δυϊκότητες - Dualities

Δυϊκότητες: αρσενικό-θηλυκό, σκοτάδι-φως, ... Αντίθετα που υπάρχουν μόνο σε συσχέτιση μεταξύ τους. Φαινομενικά αντίθετες δυνάμεις που αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται στον φυσικό κόσμο και που αναδεικνύουν διαδοχικά η μία την άλλη.


Dualities: male-female, darkness-light, ... Opposites that only exist in relation to each other. Seemingly contrary forces that are interconnected and interdependent in the natural world, and that give rise to each other in turn.


2010

autumn - spring (male - female), 160x40, 160x80 cmΤο Yin και το Yang, που εκδηλώνονται μέσα από φυσικές δυϊκότητες, είναι εξαρτημένες αντιθετικές δυνάμεις που ρέουν σε έναν φυσικό κύκλο, αναζητώντας διαρκώς την ισορροπία. Αν και είναι αντιθετικές, δεν έρχονται σε αντίδραση μεταξύ τους. Σαν μέρος του Ταό είναι απλά δύο απόψεις μιας αδιάσπαστης πραγματικότητας. Η καθεμία εμπεριέχει τον σπόρο της άλλης.


Yin and Yang, which are manifested through natural dualities, are dependent opposing forces that flow in a natural cycle, always seeking balance. Though they are opposing, they are not in opposition to one another. As part of the Tao, they are merely two aspects of a single reality. Each contains the seed of the other.in light - in dusk (male - female), 2x100x110 cm"Αλλά είναι το ίδιο με τον άνθρωπο όπως και με το δένδρο. Όσο περισσότερο αναζητά να αναστηθεί στο ύψος και το φως, τόσο πιο σθεναρά οι ρίζες του παλεύουν προς στη γη, προς τα κάτω, στο σκοτάδι και το βάθος..."
Το Δένδρο στον Λόφο, Friedrich Nietzsche (Τάδε Έφη Ζαρατούστρα)


"But it is the same with man as with the tree. The more he seeketh to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep..."
The Tree on the Hill, Friedrich Nietzsche (Thus Spoke Zarathustra)branches - roots, 70x77, 80x88 cm

.

diptych (male - female) 110x50, 100x110 cm

.

diptych (male - female), 110x50, 100x50 cm

.